ก่อนหน้า

ห้องควบคุม (Control Room)

เสาส่งไฟฟ้า

Nature Walkway

แผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

ห้องควบคุม
เสาส่งไฟฟ้า
แลนด์มาร์ก
โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ
โซลาร์เซลล์ใต้น้ำ