1. ชื่อ-นามสกุล
2. อายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
18-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
3. ประเภทผู้เยี่ยมชม
ประชาชนทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
4. ท่านรู้จักเว็บไซต์เยี่ยมชมจากที่ใด
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ช่องทางสื่อสารภายในของ กฟผ.
5. ท่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร บนระบบ Virtual 360 มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6. ภายหลังการเข้าชมเว็บไซต์โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร บนระบบ Virtual 360 ทำให้ท่านมีมุมมองเชิงบวกต่อการดำเนินงานของ กฟผ. มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
7. จากข้อมูลที่ได้รับ ท่านพร้อมจะเป็นสื่อบุคคลในการบอกต่อ สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ กฟผ. ต่อไปในอนาคต มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8. รูปแบบการสื่อสารข้อมูลด้วยเว็บไซต์แบบ Virtual 360 มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
9. การเข้าชมเว็บไซต์ มีความราบรื่น ง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
10. การออกแบบเว็บไซต์ มีความสวยงาม ดึงดูด น่าสนใจมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร บนระบบ Virtual 360 มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ